• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

ALGEMEEN

Fluuts (Kamer van Koophandel 67041787), verleent u hierbij toegang tot www.fluuts.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Fluuts behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Fluuts spant zich in om de inhoud van www.fluuts.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.fluuts.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Fluuts. Fluuts streeft naar een laag mogelijk prijs over de gehele breedte van ons assortiment. Wij geven echter geen laagste prijsgarantie af, het kan immers voorkomen dat sommige artikelen bij onze concullega's goedkoper worden aangeboden d.m.v. afprijzingen. Fluuts streeft het gehele jaar naar een algeheel laag prijsniveau zal bij actie's van onze concullega's, het prijspeil van ons assortiment niet (direct) aanpassen.

In het geval van overmacht is Fluuts niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor de nakoming van de verplichting jegens de andere partij wordt verhinderd. Hieronder behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Fluuts behoudt zich het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fluuts de verbintenis had moeten nakomen.